Nasze zaangażowanie

W naszych działaniach kierujemy się troską o zdrowie pacjentów.

W świecie, w którym realia opieki zdrowotnej zmieniają się w coraz szybszym tempie pozostajemy niezmiennie zaangażowani w działania na rzecz pacjentów i ich zdrowia. Ta ogromna odpowiedzialność jest zarazem szansą – nie tylko na dostarczanie leków i rozwiązań terapeutycznych osobom, które ich potrzebują, ale także na poprawę jakości życia i wywarcie trwałego wpływu społecznego.

Staramy się wnosić wkład w usuwanie barier i zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej. Wiemy również, że to jak postępujemy i w jaki sposób prowadzimy działalność biznesową ma znaczenie. Dlatego, przykładamy dużą wagę do przestrzegania standardów etycznych oraz praktyk opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej i chcemy przyczyniać się do rozwiązywania najważniejszych problemów związanych z opieką zdrowotną w skali globalnej. Poprzez takie działania staramy się wywierać wpływ społeczny, głównie zwiększając dostęp do leczenia i profilaktyki zdrowotnej dla osób, które najbardziej go potrzebują.

Nasze podejście

Będąc największym producentem leków generycznych na świecie, Teva od 115 lat jest na pierwszej linii walki o zwiększenie dostępu pacjentów do niezbędnych leków po przystępnych cenach. Staramy się również wywierać wpływ społeczny oraz ekonomiczny poprzez nawiązywanie istotnych partnerstw ze społecznościami lokalnymi oraz z globalnymi liderami. W procesie tym wykorzystujemy naszą skalę działalności, wiedzę i globalny zasięg, aby działać na rzecz pacjentów i społeczności na całym świecie. 

Nasze podejście opiera się na trzech filarach: dostęp do leczenia, programy prozdrowotne oraz odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe.

Nasze wytyczne i polityki

Od ponad 100 lat, Teva jest wierna zasadom odpowiedzialnego i etycznego postępowania i przejrzystości w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej. Nasze polityki i wytyczne odzwierciedlają aspiracje i postawy, które są istotne zarówno dla Teva jak i dla społeczeństwa. Określają one nasze praktyki biznesowe, wyznaczają kierunki działania i determinują decyzje podejmowane wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Komunikowanie i regularne aktualizowanie polityk i wytycznych Teva pomaga nam zachować zgodność ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Aby dowiedzieć się więcej o Politykach i Wytycznych Teva kliknij tutaj.

Nasza współpraca ze środowiskiem medycznym

Teva wspiera finansowo lekarzy zaangażowanym w podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Lekarze chcący złożyć aplikację na sponsorowanie ich uczestnictwa w konferencji naukowej zaproszeni są do serwisu www.konferencjeteva.pl i wypełnienia elektronicznego formularza. Aplikacje rozpatrywane są przez Dział Medyczny TEVA w oparciu o obiektywne kryteria uczestnictwa, a wszyscy aplikujący otrzymują indywidualne informacje o swoim zgłoszeniu w indywidualnej komunikacji.

Nasza etyka

TEVA sygnatariuszem Kodeksu Etycznego EGA

Teva, jako członek krajowej organizacji producentów leków generycznych PZPPF, należącej do EGA przyjęła postanowienia Kodeksu tej organizacji. EGA (European Generic and Biosimilar Medicines Association) to europejska organizacja zrzeszająca producentów leków generycznych i biopodobnych. W marcu tego roku EGA przyjęła Kodeksy Etyki, który ustanawia standardy współpracy między przemysłem a szeroko pojętym systemem służby zdrowia.

Z pełną treścią kodeksu EGA można się zapoznać na stronie: www.egagenerics.com/

Nasza strategia podatkowa

Raporty z wykonania strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 Teva Operations
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 Teva Pharmaceuticals 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 Teva Operations
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 Teva Pharmaceuticals

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 Teva Operations
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 Teva Pharmaceuticals

TEVA sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości to dokument opracowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPiA). Za wdrażanie Kodeksu Przejrzystości w Polsce odpowiedzialny jest Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA). Firmy farmaceutyczne, będące stroną kodeksu (w Polsce to ponad 30 firm) zobowiązują się do publikacji informacji finansowych, wynikających ze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Począwszy od 2016 r. sygnatariusze Kodeksu zaczną na swoich stronach internetowych publikować raporty roczne, zawierające informacje o wynagrodzeniach lub świadczeniach przekazanych w poprzednim roku konkretnym lekarzom lub organizacjom ochrony zdrowia, a także dane zagregowane dotyczące badań klinicznych. Publikacja danych indywidualnych lekarza musi zostać poprzedzona uzyskaniem jego zgody.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Kodeksu Przejrzystości znajdują się na stronie www.infarma.pl