Współpraca z organizacjami

Doceniając znaczenie relacji z organizacjami pacjentów, wkładamy wiele wysiłku, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych pacjentów i upowszechnić tę wiedzę w całej naszej organizacji. W tym celu tworzymy przejrzyste partnerstwa, które mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności na rzecz wspierania pacjentów i ich opiekunów i dążenia do poprawy stanu zdrowia i jakości życia ludzi.

Podstawowe zasady współpracy firmy Teva z organizacjami pacjentów:


Etyczne i uczciwe postępowanie

Od pracowników Teva oczekuje się przestrzegania najwyższych standardów etycznych w relacjach z organizacjami pacjentów.

Przejrzystość

Teva zachowuje otwartość i przejrzystość w relacjach z organizacjami pacjentów.
Teva publikuje informacje o wsparciu finansowym i istotnych formach wsparcia niefinansowego udzielanego organizacjom pacjentów. Ponadto, organizacje pacjentów mogą udostępniać publicznie informację o wsparciu Tevy dla prowadzonych przez nie programów jeśli uznają to za stosowne. Globalna polityka współpracy Teva z organizacjami pacjentów jest udostępniana wszystkim stowarzyszeniom pacjentów.

Obustronne korzyści

Wsparcie Teva dla organizacji pacjentów ukierunkowane jest na poprawę jakości życia i komfortu pacjentów, ich rodzin i osób sprawujących opiekę nad pacjentami. Każda współpraca nawiązana z organizacjami pacjentów musi prowadzić do jednoznacznych korzyści dla pacjentów, których interesy reprezentuje dana organizacja.
Owocna współpraca pomiędzy organizacjami pacjentów i Teva musi być obustronnie korzystna. Dlatego Teva stara się nawiązywać współpracę z organizacjami pacjentów w obszarach, w których występuje istotna zbieżność celów i priorytetów po obu stronach.

Niezależność

Niezależność organizacji pacjentów w partnerskiej relacji z Teva nie może być ograniczona, ani postrzegana jako ograniczona. Organizacje pacjentów mają zawsze prawo nie zgodzić się ze stanowiskiem firmy.

Zgodność z wymaganiami

Każda interakcja pomiędzy pracownikami i przedstawicielami firmy, a organizacjami pacjentów musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami i wytycznymi, a także wewnętrznymi politykami Teva.


Zakaz promowania produktów

Teva nie może wykorzystywać interakcji i relacji z organizacjami pacjentów w celu promowania swoich produktów lub zwiększania poziomu ich rozpoznawalności na rynku, za wyjątkiem krajów, w których dozwolone jest kierowanie reklam bezpośrednio do konsumentów i wyłącznie w przypadkach, gdy jest to zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i politykami Teva mającymi zastosowanie do promowania produktów.