Teva dba o Środowisko

 
Teva zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne.
 
 Nasza firma działa  zgodnie ze wszystkimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska, wspieramy również program Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

W Teva, dbanie o kondycję naszej planety idzie w parze z dbaniem o zdrowie jej mieszkańców. Podobnie jak w przypadku pacjentów, których potrzeby staramy się zaspokoić, dążymy do doskonałości w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W 2012 roku kontynuowaliśmy nasze starania na rzecz osiągnięcia założonych rezultatów  w różnych obszarach ochrony środowiska:

Globalne zarządzanie środowiskiem naturalnym:

W 2012 roku wdrożyliśmy udoskonalony system gromadzenia danych w 82 zakładach na świecie, który rejestruje kluczowe wskaźniki (KPI) w zakresie stosowania rozpuszczalników, zużycia energii, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do atmosfery i odpadów. W 2013 realizowaliśmy dalszy rozwój w obszarze ochrony środowiska, zwiększając dostępności danych dla kierownictwa zakładów oraz komunikowanie wyników naszych działań zarówno wewnątrz firmy jak i do odbiorców zewnętrznych.

Nasza odpowiedzialność za energię

Aktywnie poszukujemy sposobów na obniżenie zużycia energii i związanych z nim emisji gazów cieplarnianych w naszych zakładach na całym świecie. W 2012 roku wydaliśmy blisko 4 mln USD  na ponad 50 projektów inwestycyjnych związanych z energooszczędnością w różnych krajach świata. Przedsięwzięcia te obejmowały konwersję na czystsze i bardziej wydajne źródło energii jakim jest spalanie gazu ziemnego, instalowanie nowych turbin gazowych i parowników wielostopniowych, modernizację sieci wysokiego napięcia, wymianę oświetlenia i systemów klimatyzacji i wentylacji oraz wykorzystanie ciepła odpadowego.

Nasze całkowite zużycie energii w roku 2013 wyniosło 2.608.933 MWh, co stanowiło wzrost o 2,2% od 2012 roku. W roku 2013 Teva zainwestowała ponad 2,8 miliona dolarów w 14 projektów, w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Szacujemy, że projekty te w przyszłości przyniosą nam oszczędność w kwocie około 1,5 miliona dolarów rocznie. Największe oszczędności znajdą swe źródło w modernizacji naszych systemów zarządzania budynkami, takich jak: korzystanie z bardziej energooszczędnego oświetlenia, chłodzenie, modernizacje kotłów grzewczych i izolacji cieplnej.

Nasza odpowiedzialność za wodę

Dążymy do ograniczenia ilości wody zużywanej w naszych zakładach na całym świecie poprzez racjonalne zarządzanie procesami produkcji oraz odzysk wody wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W 2012 roku zrealizowaliśmy 20 projektów oszczędzania wody w wybranych zakładach, w ramach których instalowane były pompy recyrkulacyjne, a systemy monitorowania zużycia wody podlegały modernizacji.

Nasza gospodarka odpadami

Efektywna gospodarka odpadami ma krytyczne znaczenie dla naszych procesów produkcyjnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska. W roku 2012 zrealizowaliśmy 30 projektów mających na celu ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne oraz zwiększenie ich utylizacji i recyklingu. Procesowi recyklingu poddane zostało blisko 50% naszych odpadów innych niż niebezpieczne oraz 17 000 ton rozpuszczalników. W roku 2013 recyklingowi poddaliśmy 57% z całkowitej liczby naszych odpadów, co stanowi wzrost o 7%, w porównaniu z rokiem 2012.

Emisje do atmosfery

W 2012 roku przeprowadziliśmy modernizację instalacji w 30 zakładach, z uwzględnieniem instalacji nowych, bardziej wydajnych kondensatorów, płuczek i aparatów absorpcyjnych, aby podnieść efektywność oczyszczania powietrza powyżej standardów wymaganych przez lokalne przepisy. W 2013 roku, wprowadziliśmy standardowe parametry emisji do atmosfery dla całej sieci działalności operacyjnej, biorąc pod uwagę różne limity systemów monitorowania w poszczególnych zakładach. Prognozy zakładały, że dzięki naszym 14 projektom zwiększającym efektywność energetyczną, zaimplementowanym w roku 2013, uda nam się wyprodukować 4,000 ton dwutlenku węgla mniej w skali roku.

Aby dowiedzieć się o działaniach lokalnych Teva w Polsce, w zakresie ochrony środowiska czytaj naszą broszurę dot. społecznej odpowiedzialności biznesu >>