Darowizny

Udzielanie darowizn przez Teva to jedna z form realizowania przez nas idei społecznej odpowiedzialności biznesu.


W trosce o zachowanie zasad rzetelności, przejrzystości i etyki, każda decyzja o wsparciu podejmowana jest na podstawie jasno określonych procedur.

Teva może udzielać wsparcia w postaci pomocy finansowej, w formie usług lub przekazania towarów instytucjom, organizacjom lub stowarzyszeniom nienastawionym na zysk, które zajmują się opieką zdrowotną, wspierają pacjentów lub prowadzą badania naukowe mające na celu korzyści dla pacjentów.

Teva może również udzielać wsparcia na rzecz społeczności lokalnych przekazując pomoc finansową na wydarzenia niezwiązane bezpośrednio z opieką zdrowotną. Wsparcie udzielane przez TEVA winno wspomagać konkretny program, zakup lub działanie i mieć co do zasady ograniczony charakter.

W związku z polityką zgodności, Teva nie może udzielić wsparcia:

  • Osobom fizycznym lub grupom tych osób
  • Prywatnym grupom lekarzy i podmiotom nastawionym na zysk
  • Żadnej organizacji w przypadku której:

o występuje lub może wystąpić potencjalny konflikt interesów

o pracownicy opieki zdrowotnej lub urzędnicy państwowi uzyskują osobiste lub finansowe korzyści z tytułu udzielonego wsparcia

o wsparcie wpływałoby na niezależność otrzymującego je podmiotu lub stwarzało wrażenie takiej ingerencji

o Teva uzyskałaby w wyniku udzielonego wsparcia kontrolę nad treścią lub planowaniem wydarzenia, działania lub organizacji

W celu złożenia wniosku o ewentualne wsparcie, należy skorzystać z linku www.darowiznyteva.pl, a następnie wypełnić elektroniczny formularz oraz dołączyć skany wymaganych dokumentów. Wysłany formularz otrzyma Dział Medyczny Teva i dokona jego kwalifikacji w oparciu o wewnętrzne procedury Teva. Decyzja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku o wsparcie dokonywana jest raz w miesiącu przez Komitet Dotacyjny a Dział Medyczny zobowiązany jest do poinformowania wnioskodawcy o podjętej przez Teva decyzji. W celu nawiązania komunikacji z Działem Medycznym TEVA w w/w zakresie prosimy o skorzystanie z poniższego adresu e-mail : darowizny@teva.pl

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż w trosce o przejrzystość procesu udzielania darowizn przez TEVA zawarcie umowy darowizny wiąże się z wyrażeniem zgody na opublikowanie na stronie www.teva.pl danych Obdarowanego dotyczących : nazwy, adresu, rodzaju darowizny i jej wartości.